Convert MBR/BIOS sang GPT/UEFI không làm mất dữ liệu

11 Jun 2015

Dưới đây là cách chuyển một hệ thống Windows 7/8 khởi động với legacy BIOS sang khởi động với UEFI. Vì UEFI yêu cầu ổ cứng phân vùng với GPT thay vì dùng MBR nên đồng thời chúng ta sẽ cần chuyển kiểu lưu trữ phân vùng ổ cứng từ MBR sang GPT.

Bước 1: Kiểm tra xem hệ thống được cài trên BIOS hay UEFI, ổ cứng được phân vùng với MBR hay GPT 🔗

Để kiểm tra xem Windows được cài trên BIOS hay UEFI, nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run rồi nhập msinfo32. Nếu dòng BIOS mode ở System Summary là Legacy tức là hệ thống khởi động với BIOS, còn nếu là UEFI tức là hệ thống khởi động với UEFI.

Để kiểm tra ổ cứng phân vùng với MBR hay GPT, mở Command Prompt với quyền admin và khởi động Disk part bằng cách nhập lệnh:

diskpart

Sau đó, sử dụng lệnh list disk để liệt kê danh sách các đĩa. Kết quả của lệnh này sẽ được hiển thị như bên dưới, các ổ đĩa được phân vùng với GPT sẽ có dấu sao ở cột Gpt:

DISKPART> list disk

 Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
 -------- ------------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online     465 GB   0 B
 Disk 1  Online     931 GB   0 B    *

Bước 2: Sử dụng gptgen để chuyển từ MBR sang GPT 🔗

Download gptgen

Khởi động Command Prompt với quyền admin, chuyển đến thư mục giải nén gptgen và nhập lệnh sau:

gptgen.exe -w \\.\physicaldrive0

Khởi động lại và boot vào USB cài đặt Windows, chọn Repair Your Computer -> Troubleshoot -> Advanced options -> Command Prompt

Vào disk part, chọn ổ đĩa sẽ làm việc bằng lệnh

select disk 0

Liệt kê danh sách các partition trên ổ bằng lệnh

list partition

Danh sách các partition sẽ hiện lên tương tự như dưới:

DISKPART> list partition

 Partition ### Type       Size   Offset
 ------------- ---------------- ------- -------
 Partition 1  Primary      350 MB 1024 KB
 Partition 2  Primary      464 GB  400 MB

Partition 350MB chính là boot partition cũ, chọn và xóa nó bằng lệnh:

select partition 1

delete partition

Tạo boot partition mới và reserved partition:

create partition EFI size=100 offset=1

format quick fs=fat32 label="System"

assign letter=S

create partition msr size=128 offset=103424

Kiểm tra lại bằng lệnh list partition, kết quả sẽ tương tự như ở dưới:

 Partition ### Type       Size   Offset
 ------------- ---------------- ------- -------
 Partition 1  System       100 MB 1024 KB
 Partition 1  Reserved      128 MB  101 MB
 Partition 2  Primary      464 GB  400 MB

Đặt lại kí tự cho phân vùng cài đặt windows. Liệt kê các volume bằng lệnh list volume. Tìm số thứ tự của volume cài đặt windows và đặt lại kí tự (thường là C:) bằng lệnh (giả sử windows được cài đặt trên volume 1):

select volume 1

assign letter=C

Tương tự đặt lại kí tự của các volume khác nếu cần thiết. Sau đó thoát diskpart bằng lệnh exit

Tạo dữ liệu cho phân vùng boot bằng lệnh dưới:

bcdboot c:\windows /s s: /f UEFI

Reboot!

Comments

  Do you want to comment as Anonymous or Sign in with Google?